1 New York Historical Society
2 New-York Historical Society